Het volgende nest

... staat nog niet op de planning. Dat wordt op zijn vroegst zomer 2025.


Gefokte nestjes

Klik op de foto om naar de pagina van het betreffende nest te gaan.


Het Tûke nest

18 juli 2023

5 reutjes en 2 teefjes


Eabele Pleuntsje fan'e Sudewyn
X
Borre (Figo)Het Eabele nest

17 december 2019


2 reutjes en 2 teefjes


Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet)
X
Tsjibbe

 Het Skarlún nest

13 april 2017


4 reutjes en 5 teefjes


Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet)
X
Ferry (Tibo)Het Winske nest

14 juni 2013

4 reutjes en 3 teefjes

Warbere Meiske fan'e Sudewyn
X
Hollânske Nije Willem BaukeHet Warbere nest

21 januari 2011

2 reutjes en 3 teefjes

Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
X
TsjabbeHet Sinnige nest

30 november 2007

4 reutjes en 6 teefjes

Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
X
Boet