Het volgende nest


Het Tûke nest


Planning: zomer 2023


Eabele Pleuntsje fan'e Sudewyn
X
Borre (Figo)


Gefokte nestjes

Klik op de foto om naar de pagina van het betreffende nest te gaan.


Het Eabele nest

17 december 2019


2 reutjes en 2 teefjes


Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet)
X
Tsjibbe

 Het Skarlún nest

13 april 2017


4 reutjes en 5 teefjes


Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet)
X
Ferry (Tibo)


Friese Stabij pups, Winske nest

Het Winske nest

14 juni 2013

4 reutjes en 3 teefjes

Warbere Meiske fan'e Sudewyn
X
Hollânske Nije Willem Bauke


Friese Stabij pups, Warbere nest

Het Warbere nest

21 januari 2011

2 reutjes en 3 teefjes

Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
X
Tsjabbe


Friese Stabij pups, Sinnige nest

Het Sinnige nest

30 november 2007

4 reutjes en 6 teefjes

Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
X
Boet