Toet pedigree

 

Stabyhoun Toet Winske Baike fan'e Sudewyn
date of birth: 14-06-2013
NHSB: 2928043
Hip dysplasia: HD A
VWD Type I: free
Cerebral Dysfunction: free
Eyes: free (28-07-2015)
Gonio: undetermined fibrae latae (28-07-2015)
Stabyhoun Toet
ParentsGrandParentsG-GrandParentsG-G-GrandParents
Hollânske Nije Willem Bauke
NHSB 2735992
Stoffer Willem fan'e Âlde Leane
NHSB 2593581
Bobby fan it Drentse Hiem
NHSB 2489705
Tjiske fan it Korenhiem
NHSB 2231542
Klaske fan it Drentse Hiem
NHSB 2049851
Linke Teun fan'e Âlde Leane
NHSB 2317076
Bengy v.d. Nesse Oldekerke
NHSB 2237036
Dibbrich fan'e Âlde Leane
NHSB 2021983
Bijke v.d. Bijgaarde
NHSB 2416739
Anne Djulre v.d. Kraay Heide
NHSB 2243173
Jurre v.d. Kraay Heide
NHSB 2098379
Olda
NHSB 2059396
Bijke Elske v.d. Vronergeest
NHSB 2202119
Djoeke v.d. Zodde
NHSB 1987032
Rapke Cleopatra v.d. Vronergeest
NHSB 1873727
Warbere Meiske fan'e Sudewyn
NHSB 2824952
Tsjabbe
NHSB 2500016
Thys fen 't Leeuwenhiem
NHSB 2056569
Ime fan 't Paradijske
NHSB 1780256
Minke Richtje fen 't Leeuwenhiem
NHSB 1837328
Crista v. 't Hooge Holt
NHSB 2266500
Youri fan it Drentse Hiem
NHSB 2055240
Thjalda v. 't Hooge Holt
NHSB 2080997
Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
NHSB 2541585
Hylke v.h. Zandhiem
NHSB 2349574
Siebe fan de Nesse Oldekerke
NHSB 2237038
Elskeh v.h. Zandhiem
NHSB 2171478
Isabel v.d. Eenhoornleijn
NHSB 2363706
Otte Ludo Bart fan 't Heidehiem
NHSB 2188050
Eva v.d. Eenhoornleijn
NHSB 2133714