Stamboom van het Skarlún nest

ParentsGrandParentsG-GrandParentsG-G-GrandParents
Ferry (Tibo)
NHSB 2789755
Ferry fan de Muddehounen
NHSB 2548979
Gysbert fan'e Âlde Leane
NHSB 2193136
Asta Bill v.d. Vronergeest
NHSB 1806013
Dibbrich fan'e Âlde Leane
NHSB 2021983
Binti fan de Muddehounen
NHSB 2174547
Ime fan 't Paradijske
NHSB 1780256
Spetter Asha v.h. Zandhiem
NHSB 1929053
Elle fan de Bjirketun
NHSB 2515611
Jilles fan Munsalvaesche
NHS 2319154
Mazzel v.d. Kraay Heide
NHSB 2174507
Djura fan de Sulveren Mar
NHSB 1979168
Djoeke
NHSB 2316500
Thys fen't Leeuwenhiem
NHSB 2056569
Wendy
NHSB 1921940
Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet)
NHSB 2928043
Hollânske Nije Willem Bauke
NHSB 2735992
Stoffer Willem fan'e Âlde Leane
NHSB 2593581
Bobby fan it Drentse Hiem
NHSB 2489705
Linke Teun fan'e Âlde Leane
NHSB 2317076
Bijke v.d. Bijgaarde
NHSB 2416739
Anne Djulre v.d. Kraay Heide
NHSB 2243173
Bijke Elske v.d. Vronergeest
NHSB 2202119
Warbere Meiske fan'e Sudewyn
NHSB 2824952
Tsjabbe
NHSB 2500016
Thys fen't Leeuwenhiem
NHSB 2056569
Crista v.'t Hooge Holt
NHSB 2266500
Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
NHSB 2541585
Hylke v.h. Zandhiem
NHSB 2349574
Isabel v.d. Eenhoornleijn
NHSB 2363706